Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Controleert, gevestigd te Zutphen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76745058 te Arnhem.

Definities gebruikt in deze Algemene Voorwaarden en in het (raam)contract van Controleert.

 • Opdrachtgever: Degene die met de Opdrachtnemer een raamovereenkomst wenst af te sluiten.
 • Opdrachtnemer: Controleert, medewerkers van Controleert en gelieerde bedrijven en ZZP-ers die namens Controleert werkzaamheden verrichten.
 • Raamovereenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdrachtnemer zijn diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever.
 • Dienst(en): De door Opdrachtnemer geleverde diensten, dienstverlening, werkzaamheden en/ of producten zoals beschreven in deze raamovereenkomst en/of aanvullende opdrachtverleningen welke na afsluiten van deze raamovereenkomst gesloten zijn tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. In deze overeenkomst wordt alleen gesproken over diensten, maar hieronder valt alles wat Controleert aanbiedt. 
 • Service Level Agreement (SLA): Het deel van de raamovereenkomst waarin de rechten, plichten en het niveau van service ten aanzien van overeengekomen dienstverlening zijn vastgelegd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Werkdagen en werktijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van officieel erkende feestdagen. Indien u gebruik maakt van de uitgebreide dienstverlening zijn wij bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur in de weekenden en op alle feestdagen van de week.
 • Incident: Elke gebeurtenis afwijkend van de (verwachte) standaard werking van een systeem. Het heeft invloed op dit systeem, hoewel deze invloed klein of zelfs transparant kan zijn voor de gebruiker van dit systeem.
 • Ondergetekenden: Zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer die tezamen deze overeenkomst aangaan.
 • Retransitie: Migratie van de dienst(en) Opdrachtnemer naar derde partij(en).
 • Derde partij(en): Een extern persoon of bedrijf die dienst(en) of dienstverlening levert die niet door medewerkers van Opdrachtnemer uitgevoerd (kunnen) worden. Dat kan een geheel onafhankelijke derde zijn, maar ook een derde die als ZZP-er opdrachten uitvoert voor Controleert. 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Controleert, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever (natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon) waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer (mede) derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Opdrachtnemer, stagiaires van Opdrachtnemer en vertegenwoordiging van Opdrachtnemer door ZZP-ers of anders ingehuurde arbeidskrachten. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Alle goederen, diensten, aanvullende diensten, producten, licenties worden in alle documentatie en voorwaarden benoemt onder “diensten” aangeboden door Controleert. 

Artikel 2 Offertes met opdrachtverlening en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Standaard is de termijn 30 dagen, of zolang een dienst tegen dezelfde leveringsvoorwaarden te bestellen en te leveren is. 
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde aanbieding of prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Binnen een raamcontract is een offerte met opdrachtverlening voldoende voor het afnemen van een extra dienst binnen het reeds bestaande raamcontract. 
 7. Een offerte met opdrachtverlening is niet nodig bij een helpdesk incident met een extra afname van een dienst in opdracht van de melder tot € 500 exclusief BTW. Dit kan alleen indien de afgenomen dienst het incident voor de melder (mede) oplost. 

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Waarbij dit stilzwijgend verlengd wordt, tenzij de opzegtermijn in acht wordt genomen. Er wordt in principe gewerkt met een raamcontract. Binnen het raamcontract kunnen alle diensten van Controleert afgenomen worden door een offerte met opdrachtverlening toe te voegen aan het contract. Dit tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de meest recente eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hiermee wordt ook bedoeld het uitvoeren van werkzaamheden door stagiaires en medewerkers van Opdrachtnemer mede de inzet van ingehuurde ZZP-ers door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Bij een wijziging in kwalitatief en kwantitatief opzicht kan dit invloed hebben op de prijs en de termijn van uitvoering.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Ingeval de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan en is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen voor (het resultaat van) de opdracht.
 11. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit geldontwaarding of een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren of omdat producten uit andere diensten duurder worden. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de in de wet geregelde opschortings- en ontbindingsrechten voor. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Opdrachtnemer en Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de werkzaamheden van Opdrachtnemer tot het moment van intrede van de overmacht.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente ex art. 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Garanties

 1. Op het door Opdrachtnemer geleverde geldt in beginsel geen garantie. Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op garantie van de producent.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienaangaande zijn overeengekomen. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert,schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en van hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, en hoogstens voor het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid meer bedragen dan €10.000 inclusief BTW.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 9. Onder directe schade zoals genoemd in lid 1 wordt uitsluitend verstaan de schade zelf, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij dient een redelijke termijn voor deugdelijke nakoming te worden gesteld. Ingeval Opdrachtnemer na ingebrekestelling blijft tekortschieten zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn.
 11. Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk een beroep te doen op aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. Een vordering tot aansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. Stuiting van deze termijn is niet mogelijk.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten (hieronder gelden ook stagiaires, medewerkers en ZZP-ers die Controleert vertegenwoordigen).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, en hoogstens voor het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid meer bedragen dan €10.000 inclusief BTW.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Onder directe schade zoals genoemd in lid 1 wordt uitsluitend verstaan de schade zelf, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij dient een redelijke termijn voor deugdelijke nakoming te worden gesteld. Ingeval Opdrachtnemer na ingebrekestelling blijft tekortschieten zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn.
 7. Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk een beroep te doen op aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. Een vordering tot aansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. Stuiting van deze termijn is niet mogelijk.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten (hieronder gelden ook stagiaires, medewerkers en ZZP-ers die Controleert vertegenwoordigen).

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden welke verband houden met de door Opdrachtnemer geplaatste inhoud op de website van Opdrachtgever of welke aanwezig is op de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde hosting.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van Opdrachtgever en van derden welke verband houden met de door Opdrachtgever via Opdrachtnemer geregistreerde domeinnamen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft of gevestigd is.
 2. De rechter in Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Bij een geschil en / of klacht, kan deze per direct worden ingediend bij de directie van Controleert. Schriftelijk of per email. 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Een kopie van dit document kunt als PDF hier downloaden: https://www.controleert.nl/wp-content/uploads/2020/11/Algemene-Voorwaarden-Controleert.nl_.pdf